POSITECTOR 6000
ISO 19840

Gebruiksaanwijzing Addendum
(alleenAdvanced modellen)

Dit addendum bij instructiehandleiding v8.0 is bedoeld ter ondersteuning van de ISO 19840-functie in alle PosiTector 6000 Advanced modellen met serienummers groter dan 864000.

Hoe gebruik je de PosiTector 6000's ISO 19840 modus...

Stap 1: Maak een nieuwe 19840 batch aan

1A. Selecteer de Geheugen optie in het gage menu zoals afgebeeld.
Screenshot van PosiTector gage body met 'Memory' geselecteerd in het hoofdmenu.
1B. Selecteer de optie Nieuwe 19840 in het menu Geheugen.
Screenshot van PosiTector gage body met 'New 19840' geselecteerd in het 'Memory' menu

Stap 2: Pas de 19840-parameters zo nodig aan

2A. Bekijk de vier parameters.

Om een parameter aan te passen gebruikt u de knoppen omhoog en omlaag om de markeringsbalk naar de juiste parameter te verplaatsen, en vervolgens gebruikt u de knoppen (+) en (-) om die parameter aan te passen.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 modus, 19840 SETUP menu wordt getoond met de 'New' knop geselecteerd.
2B. Instelbare parameters

NDFT (Nominal Dry Film Thickness): de voor het coatingsysteem gespecificeerde droge laagdikte. Pas de weergegeven waarde omhoog (+) of omlaag (-) aan. U kunt ook een coating meten met een dikte die dicht bij de gewenste waarde ligt en de laatste aanpassingen doen met de (-) (+) knoppen.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 mode, het hoofd 19840 SETUP scherm is te zien met de NDFT waarde geselecteerd.

MAX NDFT (Maximum NDFT): de gespecificeerde maximumdikte voor de structuur. Deze waarde moet die dikte zijn waarboven nadelige prestatiekenmerken optreden, zoals modderkraken, verbrossing, vasthouden van oplosmiddelen, verlies van hechting, cohesiescheuren, enz. Pas de weergegeven waarde omhoog (+) of omlaag (-) aan. U kunt ook een coating meten met een dikte die dicht bij de vereiste waarde ligt en de laatste aanpassingen doen met de (-) (+) knoppen.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 mode, 19840 SETUP menu wordt getoond met de 'MAX NDFT' waarde geselecteerd.

Gebruik MAX NDFT [ ]: kies deze optie als elke afzonderlijke meting de MAX NDFT-waarde niet mag overschrijden.

OPMERKING: Als er geen maximumdikte is opgegeven, zet dan de MAX NDFT-waarde op 0 met de (-) toets en vink Gebruik MAX NDFT uit.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 mode, 19840 SETUP menu wordt getoond met de 'Use MAX NDFT' waarde geselecteerd.

Min # Metingen: stel een bemonsteringsplan op om het minimum aantal metingen per oppervlakte-eenheid te bepalen. Pas de weergegeven waarde omhoog of omlaag aan met de (-) (+) knoppen.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 modus, 19840 SETUP menu wordt getoond met de 'Min # Measurements' waarde geselecteerd.
Tabel 1 in ISO 19840 schetst een bemonsteringsplan dat het aantal metingen bepaalt dat moet worden verricht in een aangewezen inspectiegebied, gebaseerd op de grootte van dat gebied. Indien een gecoate structuur niet in afzonderlijke inspectiegebieden is verdeeld, moet de gehele structuur worden beschouwd als het inspectiegebied voor het meten van de coatingdikte.
Lasnaden met coating, hoeken, randen, bevestigingen, enz. kunnen speciale aandacht vereisen wat betreft het meten van de dikte van de coating. De procedure voor de inspectie van deze meetgebieden zal door alle betrokken partijen worden overeengekomen.

Stap 3: Neem metingen

Begin met metingen op het gecoate oppervlak in het meetgebied. Bij elke meting gebeurt het volgende:

 • De meter piept twee keer (als geluid is ingeschakeld in het menu Instellingen) en de huidige meting wordt weergegeven naast het overeenkomstige meetnummer.
 • De partijinformatie wordt bijgewerkt met Pass or Fail bepalingen op basis van de volgende ISO 19840 eisen:
 1. Het in het bemonsteringsplan vermelde minimumaantal metingen moet worden verricht
 2. Het gemiddelde van alle afzonderlijke droge-laagdiktes moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de nominale droge-laagdikte (NDFT).
 3. Alle afzonderlijke droge-laagdiktes moeten gelijk zijn aan of meer bedragen dan 80% van de NDFT.
 4. Individuele droge-laagdiktes tussen 80% van de NDFT en de NDFT zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat het aantal van deze metingen minder dan 20% van het totale aantal uitgevoerde individuele metingen bedraagt.
 5. Alle individuele droge-laagdiktes moeten kleiner zijn dan of gelijk aan de gespecificeerde maximale droge-laagdiktes, indien gespecificeerd.
Grafiek van een screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 modus - meerdere callouts wijzen naar verschillende delen van het scherm

Indien niet aan alle batchcriteria is voldaan, hetgeen wordt aangegeven door de aanwezigheid van een "Fail", wordt het inspectiegebied afgekeurd.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 mode, meetscherm toont 'Batch Complete'. De batch is mislukt zoals aangegeven door 2 rode X'en op het scherm.

Herhalingen: Als een individuele meetwaarde niet voldoet aan de bovenstaande criteria 3 of 5, kan de meting worden verworpen door op de (-) knop te drukken. Na afkeuring moet u een herhalingsmeting uitvoeren binnen 10 mm van de plaats waar de afgekeurde meting werd uitgevoerd. Als de herhalingsmeting niet aan de criteria voldoet, kan deze niet meer herhaald worden. Het maximum aantal toegestane herhalingsmetingen in de partij wordt bepaald volgens het bemonsteringsplan.

Het aantal herhaalde metingen en het totale aantal beschikbare herhalingen worden weergegeven.

Screenshot van PosiTector gage body met een PosiTector 6000 probe bevestigd in ISO 19840 mode, rode pijlen wijzen naar de "Repeats" delen van het scherm.

Stap 4: De resultaten beoordelen

Er zijn 5 mogelijkheden om de ISO 19840-batchresultaten te bekijken:

 1. Download de batch naar PosiSoft Desktop.
 2. Breng de batch over naar de PosiTector App.
 3. Upload de batch naar PosiSoft.net.
 4. Bekijk en print de batch met PosiSoft USB Drive.
 5. Druk het batchrapport af met de optionele Bluetooth-printer.

In elk van de bovenstaande opties wordt alle ISO 19840 batchinformatie weergegeven: serienummer van de sonde, 19840-parameters, batchcriteria, Pass/Fail-conclusies en individuele metingen met tijd- en datumstempel.

OPMERKINGEN:

 1. Selecteer de optie Delete in het Memory submenu om een batch of de gehele inhoud van het PosiTector menu te wissen.
 2. Selecteer de Close options voor het Memory submenu om de huidige 19840 analyse te beëindigen maar alle bestaande batch-metingen te behouden.
 3. 19840 parameters worden niet beïnvloed door een meterreset vanuit het Setup-menu.
 4. Een harde reset wist alle 19840 parameters en herstelt de fabrieksinstellingen van de meter.

De PosiTector 6000 ISO 19840 functie is bedoeld ter ondersteuning van de 19840 Standard, niet ter vervanging ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het document te lezen en te begrijpen, en de juistheid van de conclusies van de meter te controleren.

Wat is ISO?

De Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), opgericht in 1947, is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie waarvan de leden de normalisatie-organisaties van de 165 aangesloten landen zijn. Het is 's werelds grootste ontwikkelaar van vrijwillige internationale normen en het vergemakkelijkt de wereldhandel door gemeenschappelijke normen tussen landen aan te bieden. Er zijn meer dan twintigduizend normen vastgesteld, die alles omvatten van industriële producten en technologie tot voedselveiligheid, landbouw en gezondheidszorg.

Het naleven van ISO-normen helpt bij het creëren van producten en diensten die veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. De normen helpen bedrijven hun productiviteit te verhogen en fouten en verspilling te minimaliseren. Doordat producten uit verschillende markten rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken, vergemakkelijken ze het betreden van nieuwe markten door bedrijven en dragen ze bij tot de ontwikkeling van een eerlijke wereldhandel. De normen dienen ook om de consumenten en de eindgebruikers van producten en diensten te beschermen, door ervoor te zorgen dat gecertificeerde producten voldoen aan de internationaal vastgestelde minimumnormen.

Wat is ISO 19840?

ISO heeft een reeks normen, richtlijnen en specificaties voor de toepassing van verf ontwikkeld. Een daarvan is "ISO 19840:Verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door beschermende verfsystemen - Meting van en acceptatiecriteria voor de dikte van droge lagen op ruwe oppervlakken"(klik hier om het document te kopen).

19840 beschrijft de procedures voor het meten van de dikte van een droge laag van een niet-magnetische coating die op een magnetisch substraat is aangebracht met behulp van in de handel verkrijgbare magnetische meetinstrumenten. De beschreven methode is echter bruikbaar voor de meeste niet-destructieve coatingdiktemeters, met inbegrip van die welke gebruik maken van wervelstroom- of ultrasone principes.

Op standard wordt een procedure omschreven om te bepalen of de laagdikte over een uitgestrekt gebied voldoet aan de gespecificeerde minimum- en maximumniveaus.

Overzicht

Er zijn verschillende manieren om de filmdikte te beoordelen met de PosiTector 6000...

 1. Doe een enkele meting.
 2. Bereken het gemiddelde van verschillende metingen -- de PosiTector 6000's Statistieken modus.
 3. Analyse van een groter gebied met behulp van een statistische aanpak overeenkomstig de IMO -- de PosiTector 6000's 90/10 modus.
 4. Analyse van een groter gebied met behulp van een statistische benadering in overeenstemming met SSPC -- de PA2-modus vanPosiTector 6000's.
 5. Analyse van een groter gebied met behulp van een statistische benadering in overeenstemming met ISO -- de PosiTector 6000's modus 19840.

Een groot oppervlak kan gewoonlijk niet nauwkeurig worden gekarakteriseerd door één enkele meting. Variaties in ondergrondvoorbereiding, verftechniek, meettechniek, enz. vereisen een analyse van verschillende metingen over een groot deel van het oppervlak.

De PosiTector 6000 geeft individuele metingen weer EN houdt een lopende gemiddelde waarde bij. Ook worden minimum- en maximumwaarden weergegeven.

ISO is een stap verder gegaan door een specificatie te ontwikkelen voor staalschilders. Deze specificatie staat bekend als ISO 19840 en wordt inmiddels veel gebruikt, zowel binnen als buiten de staalschildersbranche.

ISO 19840 helpt te bepalen of de laagdikte over een uitgestrekt gebied voldoet aan de door de gebruiker gespecificeerde minimum- en maximumniveaus.

Het in ISO 19840 gebruikte steekproefplan bepaalt dat als de structuur is verdeeld in afzonderlijke "inspectiegebieden" zoals gedefinieerd in ISO 12944, deel 7 en deel 8 , deze gebieden worden getest. "Inspectiegebieden" zijn afzonderlijke gebieden op de constructie die worden gebruikt om een minimaal aanvaardbaar standard voor het werk vast te stellen, en zijn typische gebieden van de constructie waar tests worden uitgevoerd om de conformiteit met de specificatie te waarborgen.

Indien dergelijke gebieden niet worden geïdentificeerd, wordt de gehele constructie als inspectiegebied beschouwd. In dit laatste geval zijn de eisen voor vlakke gebieden als volgt.

 • 5 puntmetingen op de eerste vierkante meter
 • 10 puntmetingen voor 1 tot 3m²
 • 15 puntmetingen voor 3 tot 10m²
 • 20 spotmetingen voor 10 tot 30m²
 • 30 spotmetingen voor 30 tot 100m²
 • 10 spotmetingen voor elke extra 100m²

ISO 19840 staat toe dat een groter aantal metingen wordt verricht op gebieden met moeilijke configuraties, zoals verstijvers, beugels en steunen. De standard geeft ook richtlijnen voor het aantal metingen dat kan worden herhaald indien een individuele meting niet binnen de specificaties valt.

Advanced modellen van de PosiTector 6000 hebben een 19840 modus die de gebruiker helpt metingen te verzamelen conform de ISO 19840 standard. Vervolgens geeft de meter op basis van door de gebruiker ingestelde parameters, waaronder de gewenste dikte, een positief of negatief resultaat aan.

Hoe doet de meter dit?

De PosiTector 6000 heeft een ingebouwd geheugen waarin alle metingen worden opgeslagen. Individuele metingen worden door de meter gecontroleerd en gebruikt om berekeningen uit te voeren ter bepaling van Pass/Fail criteria in overeenstemming met ISO 19840 voor de partij.

Statistische modus

PosiTector 6000 Standard en Advanced modellen hebben een modus Statistiek. Indien geselecteerd, werkt de meter voortdurend lopende gemiddelde en standard afwijkingsberekeningen bij. Maximum- en minimumwaarden worden ook bijgehouden tijdens de metingen.

De laatste meting kan worden gewist met de (-) knop, terwijl de (+) knop alle statistieken wist.

VRAAG EN ANTWOORD

Is het mogelijk dat alle afzonderlijke metingen slagen, maar dat de partij FAIL is?

Ja. Als de meetwaarde van meer dan 20% van de afzonderlijke metingen tussen 80% van de NDFT en de NDFT ligt, is niet aan het criterium voldaan en mislukt de partij.

Is het mogelijk de PASS/FAIL-criteria te wijzigen nadat alle metingen zijn verricht?

Nee. Zodra de ISO 19840-criteria zijn ingesteld, kunnen de parameters niet meer worden gewijzigd. Selecteer een nieuwe 19840, voer de gewenste criteria in en herhaal de metingen. 

Kan ik een slechte meting verwijderen?

Ja. Gebruik de (-) knop om de laatst uitgevoerde meting te wissen. Elke meting kan slechts eenmaal worden herhaald. Het maximum aantal toegestane herhalingsmetingen in de batch wordt bepaald door de Min # Metingen.

Moet ik zowel een minimale als een maximale dikte opgeven?

Voor veel tegenwoordig gebruikte coatings is het een goed gebruik om beide te specificeren. Dit bereik is meestal te vinden in het technische informatieblad van de fabrikant van de coating. Maar economische factoren en de vloei-eigenschappen van de coating bepalen meestal de overmatige filmopbouw, zodat het gebruikelijk is alleen een minimumdikte op te geven. Wanneer slechts een enkele streefwaarde beschikbaar is, stel dan de NDFT in op die waarde en zet de MAX NDFT op 0 en schakel het vinkje Use MAX NDFT uit.

uparrow-iconp0chonk