Voorwaarden

Aanvaarding:

De aanvaarding van uw bestelling van het product is onderworpen aan en uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding door de koper van alle voorwaarden en bepalingen die hierin en op de verpakkingen, verkoopfacturen, handleidingen of technische fiches van DeFelsko zijn opgenomen en die gezamenlijk het volledige contract tussen de partijen vormen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de hierin opgenomen voorwaarden en de voorwaarden op pakketten, handleidingen of technische fiches van DeFelsko, gelden deze voorwaarden. Het voorgaande vervangt de aankooporder of andere formulieren van de koper, indien aanwezig, en DeFelsko Corporation verwerpt, gaat niet akkoord met en is niet gebonden aan voorwaarden die op de aankooporder of andere formulieren van de koper staan. Het feit dat DeFelsko geen bezwaar maakt tegen specifieke bepalingen in voornoemde kopersformulieren, mag niet worden beschouwd als een aanvaarding van deze bepalingen of als een verklaring van afstand van de bepalingen van de voorwaarden van DeFelsko. Tenzij de koper DeFelsko binnen tien dagen na de datum van de verkoopfactuur schriftelijk in kennis stelt van bezwaren tegen de voorwaarden van DeFelsko, wordt de koper geacht met deze voorwaarden in te stemmen.

Titel en risico van verlies:

De eigendom en het risico van verlies of beschadiging van het produkt gaan over op de koper af fabriek van DeFelsko.

Betalingsvoorwaarden:

De betalingsvoorwaarden staan vermeld op de verkoopfactuur en gaan in op de factuurdatum. Alle bedragen luiden in Amerikaanse dollars. Betalingen kunnen worden verricht met Master Card, Visa, Discover, American Express, gecertificeerde cheque, elektronische overschrijving of bedrijfscheque. Elk onbetaald rekeningsaldo brengt een rente op van anderhalf procent (1½ %) per maand vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.

Belastingen en heffingen:

Indien wettelijk vereist, zal DeFelsko federale, staats- en/of lokale verkoopbelastingen, accijnzen en andere belastingen innen die van toepassing zijn op de bestelling van de koper. Deze belastingen komen bovenop de aankoopprijs van de producten die bij een bestelling horen. De koper zal de juiste belasting betalen tenzij hij vrijgesteld is van belasting en DeFelsko een geldig ondertekend certificaat van belastingvrijstelling in haar bestand heeft. In het geval dat DeFelsko een vereiste belasting niet int, is de koper verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling van deze belasting aan de toepasselijke belastingdienst.

Beperkte garantie en enig rechtsmiddel:

DeFelsko garandeert alleen het door haar geproduceerde product tegen defecten in vakmanschap of materiaal bij normaal gebruik voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzingen of verkoopsliteratuur van DeFelsko. In het geval dat een door DeFelsko geproduceerd product vermoedelijk defect is, bestaat de enige remedie van de koper erin het product met aankoopbewijs aan DeFelsko te retourneren. Vrachtkosten voor terugzending moeten door de koper worden betaald. Wij aanvaarden geen zendingen onder rembours. Als DeFelsko na inspectie van het product naar eigen goeddunken bepaalt dat het geretourneerde product defect is wat betreft vakmanschap of materiaal, zal het product naar eigen keuze van DeFelsko worden gerepareerd of vervangen. De garantie vervalt indien het product werd geopend. DEZE GARANTIE GELDT UITSLUITEND TEN GUNSTE VAN DE KOPER EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEFELSKO BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OP PRODUCTEN DIE ZIJ NIET PRODUCEERT EN SLECHTS ALS WEDERVERKOPER OPTREEDT. VOOR DERGELIJKE DOORVERKOCHTE PRODUCTEN IS DE ENIGE GARANTIE VAN DE KOPER, INDIEN VAN TOEPASSING, DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT VAN HET PRODUCT.

Beperking van aansprakelijkheid:

IN GEEN GEVAL ZAL DEFELSKO OF HAAR DIRECTEURS OF FUNCTIONARISSEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN KLANTEN, CLIËNTEN OF GOODWILL DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP EN/OF DE UITVOERING OF NIET-UITVOERING HIERONDER, ONGEACHT OF DEFELSKO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE REMEDIE. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEFELSKO IS BEPERKT TOT DE PRIJS VAN HET DOOR DE KOPER GEKOCHTE PRODUCT, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE DIE DE KOPER ONDERNEEMT.

DeFelsko - GNU Algemene Publieke Licentie Openbaarmaking

Sommige Defelsko-producten bevatten softwarecode die door derden is ontwikkeld, waaronder code die onder de GNU General Public License valt. Elk product dat dergelijke code bevat, bevat de Licentie-informatie zoals die binnen het product van toepassing is. Indien van toepassing, kunt u de volledige corresponderende broncode van ons verkrijgen voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van het product, door een postwissel of cheque van $5 te sturen naar:

GPL Compliance Division
DeFelsko Corporation
800 Proctor Avenue
Ogdensburg, NY 13669 USA

Schrijf "GPL source for product model: xxxx, S/N: yyyy " in de memoregel van uw betaling. Waarbij xxxx, yyyy het modelnummer en serienummer is van het product in kwestie.